VSV Truckveilig 2016_Retie030
Yves Haudhuyze - Preventieadviseur Transport Joosen

De veiligheidsmicrobe gaat bij ons over van vader op zoon

Truckers Erik en Kevin Leysen

Veiligheid is bij ons geen afdeling, maar een levensstijl

Yves Haudhuyze - Preventieadviseur Transport Joosen

Wat is het TRUCKVEILIG charter?

Het TRUCKVEILIG charter ondersteunt bedrijven, overheden, organisaties en vrachtwagenbestuurders die zich inzetten voor veiliger verkeer. Wie het TRUCKVEILIG charter tekent, engageert zich om minimaal 7 zelfgekozen actiepunten na te komen. Bestuurders kunnen er bijvoorbeeld over waken dat ze voldoende fit en uitgerust achter het stuur zitten, terwijl werkgevers kunnen zorgen voor haalbare rittenschema’s en een correct onderhoud van het vrachtwagenpark. Want als iedereen tekent voor het leven, wordt het een stuk veiliger op de weg.

Waarom het TRUCKVEILIG charter invullen?

U ontvangt 3 boeiende digitale nieuwsbrieven vol nuttige verkeersveiligheidstips en verhalen uit de transportsector.

Enkele maanden nadat u het charter hebt ondertekend, wordt gepolst of u zich daadwerkelijk hebt ingezet om uw engagementen na te komen. Als dat het geval is, krijgt u:

  • het TRUCKVEILIG label 2018, een officiële erkenning van de Vlaamse overheid dat u zich inzet voor veilig verkeer;
  • een grote TRUCKVEILIG sticker;

En dat is nog niet alles… De beste inzendingen worden bovendien extra in de kijker gezet tijdens de T&L Awards in februari 2019.

Contact

VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde)

Stationsstraat 110 – 2800 Mechelen

T 015 69 02 49

ivo.vanaken@vsv.be | www.vsv.be

Disclaimer

1. Gebruikersvoorwaarden

1.1 Het gebruik van de website met de domeinnaam www.truckveilig.be, is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) kan deze voorwaarden en bepalingen op elk moment eenzijdig wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

1.2 Hoewel de VSV hiertoe ernstige inspanningen levert, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie en gegevens op deze website altijd volledig, juist en bijgewerkt zijn. De VSV kan evenmin een voortdurende toegang tot haar site garanderen, mede doordat op geregelde tijdstippen (vrijwel dagelijks) bijgewerkte data ingevoerd worden.

1.3 De VSV is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de weergegeven gegevens van de ondertekenaars van het charter, met name op de pagina’s ‘Home’, ‘Kampioenen’ en ‘Inschrijvingen’ .

1.4 De website alsook de inhoud, waaronder de teksten, beelden, grafische voorstellingen, gegevensordeningen en gegevensbanken die er eventueel zijn in opgenomen (= ‘de informatie’) behoren tot de intellectuele eigendom van de VSV.  De informatie wordt beschermd door de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en door het geheel van de toepasselijke reglementeringen inzake intellectuele eigendom.

1.5 De VSV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de via de website ter beschikking gestelde informatie.

1.6 U hebt het recht de informatie op de website voor louter privaat en persoonlijk gebruik te raadplegen en/of te downloaden.  Elke ander gebruik waaronder maar niet beperkt tot reproductie, verspreiding, terbeschikkingstelling van het publiek en/of hergebruik in welk vorm ook, ongeacht of deze volledig of gedeeltelijk is, tijdelijk of permanent is, van de site of van de informatie van de VSV, is strikt verboden zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van de VSV.

1.7 Uitsluitend ter informatie bevat de website hyperlinks naar websites van derden. De VSV garandeert niet dat deze websites beschikbaar zijn en kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor hun inhoud of kwaliteit. Het betekent ook niet dat er meteen een samenwerking zou bestaan tussen de VSV en de beheerders van die sites.

1.8 Het is mogelijk dat de website gebruik maakt van ‘cookies’, kleine informatiebestanden die op uw harde schijf worden geschreven om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en te versnellen. U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangemaakt of om het aanmaken ervan te verhinderen.

1.9 Wanneer u op uw eigen website een hyperlink wilt plaatsen naar de startpagina van de website, moet u op voorhand contact opnemen met onze webmaster.

2. Bescherming van persoonsgegevens

2.1 De VSV behandelt persoonsgegevens volgens de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.

2.2 Uw persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt om bevestigings- en herinneringsmails, nieuwsflashes en evaluaties te sturen.

3. Geschillen

Deze online overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of informatie op de site, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Mechelen (België), en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.